Onderhoud

Naast het ontwerp en indienststelling (project commissioning) van uw technische installaties kunnen we u ondersteuning bieden in de totale nazorg, meer bepaald het onderhoud via een MJOP. Hiermee kan u op voorhand inschatten voor welke onderhoudskosten u komt te staan en op welke termijn deze voorzien zijn.

Meerjarige onderhoudsplanning:

Een MJOP heeft als doel om het onderhoud te optimaliseren. Door het percentage correctief onderhoud te verminderen en meer in te zetten op preventief onderhoud, zullen zowel uw onderhoudskost als uw energieverbruik aanzienlijk dalen. Bij Consilitech baseren we ons op de trias energetica. We streven ernaar, aan de hand van het drieledig stappenplan, zo verantwoord mogelijk energie te genereren:

 • Beperken van de energievraag (= verbruik)
 • Maximaal inzetten van duurzame energie (= alternatieve technieken)
 • Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen

Consilitech volgt hierin het visierapport van de EIB (Europese investeringsbank) en de energienota van Ursula von der Leyen. We stellen ons met andere woorden de vraag welke installatie voor u het meest geschikt is om een hoger rendement te halen voor een lagere kost en een zo minimaal mogelijke impact op het milieu.

Methodes:

Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden, worden diverse methodes toegepast:

 • Preanalyse, inventarisatie

Er wordt in kaart gebracht hoe de installatie in elkaar zit. Wat zijn de verschillende onderdelen, hoe werken deze en wat is de opbouw ervan? Deze informatie wordt verzameld door de technische fiches van de fabrikant op te vragen en door de observaties en conclusies van een auditor ter plaatse.

 • Haalbaarheidsstudie

Bij een haalbaarheidsstudie wordt een schatting gemaakt van de conceptuele levensduur van de totale installatie alsook van de verschillende onderdelen. Daarnaast wordt per onderdeel uitgelegd hoe de techniek in elkaar zit en wordt er bepaald welke factoren zoals rendement, temperatuur, benodigde ruimte, wetgeving, … in acht genomen moeten worden.

 • LCA

De levenscyclusanalyse beschrijft de milieu-impact van een installatie gedurende alle fases van zijn levenscyclus. De productie, de bouw, het gebruik, de afbraak en de eventuele recyclage van een installatie leveren een verschillende impact op het milieu gaande van verzuring tot smogvorming, klimaatverandering, waterschaarste, uitputting van mineralen enzovoort.

Life cycle cost:

Alle verzamelde informatie leidt tot een LCC, life cycle cost. Deze budgettering omvat een overzicht per installatie van onder andere:

 • Verbruikskost
 • Investeringskost
 • Onderhoudskost en vervangingskost van (een deel van) de installatie
 • CO2-uitstoot (impact op milieu in vergelijking met standaardinstallatie)
 • Jaarlijkse besparing
 • Economische haalbaarheid.

Door de verschillende niveaus te analyseren komen we tot een geargumenteerde terugverdientermijn die opgenomen wordt in de MJOP. Wij ondersteunen u in de opmaak van de MJOP, inclusief alle voorafgaande processen, alsook in de opvolging ervan.